Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Strona główna

Rozwiń Zwiń Idea portalu

Idea portalu

Hasłem portalu KONTRARGUMENT.PL jest: Wychowanie w czasie sporów kulturowych. To hasło wskazuje na ideę wiodącą portalu – służyć pomocą w dobrym wychowaniu dzieci i młodzieży w czasie sporów kulturowych.

Spory kulturowe

Przedmiotem współczesnych sporów kulturowych jest przede wszystkim wartość i sposób rozumienia czterech rzeczywistości: małżeństwa, rodziny, płci i tolerancji. W tych czterech obszarach tematycznych ma miejsce ścieranie się sprzecznych stanowisk, argumentów i kontrargumentów. Czasem jest ono bardzo gwałtowne. Można się z tymi sporami zetknąć w różnych obszarach życia społecznego. Są bardzo mocno obecne w przekazach medialnych.

Dobre wychowanie

Dzieci i młodzież stykają się z tymi sporami w coraz większym zakresie i nasileniu. Stają wtedy – chcąc, nie chcąc – wobec wyboru: za kim się opowiedzieć w tych sporach? kto ma w tym wszystkim rację? Nie mają jednak wystarczającej wiedzy na te tematy, aby podjąć dojrzałą decyzję. Przeszkodą w podjęciu przemyślanej decyzji w tym względzie są często media czy grupa rówieśnicza. Media formułują w tych kwestiach mocne, emocjonalne przekazy. Są one wzmacnianie przez wielokrotne powtarzanie, które zastępuje argumentację. Grupa rówieśnicza może wzmacniać te medialną presję. Z braku wiedzy, z braku argumentów, pod presją mediów i grupy rówieśniczej uczniowie mogą podejmować decyzje bardzo powierzchowne. Jednocześnie wielu młodych ludzi nie chce słuchać, tego co w tej sprawie mają im do powiedzenia dorośli. To wszystko utrudnia im odnalezienie prawdy w gąszczu złudzeń i medialnej propagandy.

Spory te trzeba coraz bardziej uwzględniać w pracy wychowawczej. Jest to wielkie wyzwanie dla nauczycieli, wychowawców, rodziców. Podejmując je trzeba dążyć do tego, aby młodych ludzi – którzy zetknęli się już z tematyką tych sporów - prowokować do samodzielnego myślenia, aby pomóc im wyrobić sobie własne zdanie, zdanie ugruntowane w faktach i merytorycznie uzasadnione. Trzeba uczyć ich sprawności w analizowaniu sprzecznych stanowisk i argumentów, aby coraz lepiej umieli odnajdywać prawdę w gąszczu sprzecznych poglądów.

Portal KONTRARGUMENT.PL

Nazwa portalu KONTRARGUMENT.PL wskazuje, że w wychowaniu w czasie sporów kulturowych powinno się szczególnie pobudzać młodych ludzi do analizowania i merytorycznej oceny argumentów i kontrargumentów I wspierać w ten sposób ich umiejętność samodzielnego myślenia.

Portal jest zbudowany z trzech modułów:

 • Mapa sporów kulturowych. Mapa obejmuje cztery obszary sporów kulturowych: małżeństwie, rodzinie, płci i tolerancji. W tych czterech obszarach omówione są poszczególne kwestie sporne. Przy każdej z tych kwestii są opisane sporne stanowiska, argumenty wskazywane w obronie tych stanowisk oraz wysuwane przeciw nim kontrargumenty. Mapa daje uporządkowaną wiedzę na temat sporów kulturowych. Ma charakter interaktywny – użytkownicy portalu mogą się do tego aktywnie odnosić i włączać w dyskusje.

 • Sokratejski model metodyczny. Model to zespół zaleceń metodycznych, jak należy prowadzić zajęcia poświęcone tematyce sporów kulturowych. Ze względu na akcent na stawianie pytań i pobudzanie uczniów do samodzielnych poszukiwań został nazwany "modelem sokratejskim". Jest to inna propozycja niż model „wykładowy".

 • Scenariusze zajęć. Scenariusze są praktyczną ilustracją zaproponowanego sokratejskiego modelu metodycznego. Dotyczą one tematów będących przedmiotami sporów kulturowych: małżeństwa, rodziny, płci i tolerancji. Scenariusze te, wraz z pomocami potrzebnymi do poprowadzenia proponowanych zajęć, można pobrać w formacie word i pdf. Jest to propozycja zajęć w sytuacji, kiedy uczniowie sygnalizują zainteresowanie tematami będącymi przedmiotem sporów kulturowych. Może też być i tak, że nauczyciel uzna, że warto z daną klasą takie zajęcia podjąć, ze względu na fakt, że uczniowie już się z tymi tematami zetknęli.

Portal jest adresowany do:

 • Nauczycieli przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Tematyka sporów kulturowych najbardziej dotyka spraw omawianych właśnie na tym przedmiocie.

 • Nauczycieli różnych przedmiotów – szczególnie humanistycznych. Ta tematyka może się także coraz częściej pojawiać na innych lekcjach m.in. języka polskiego, lekcji religii czy nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość.

 • Wychowawców. Wychowawcy pracujący z młodzieżą w różnych instytucjach również stają przed wyzwaniem, jakie dla wychowania niosą spory kulturowe.

 • Rodziców. Coraz więcej rodziców szuka materiałów pomocnych do rozmów ze swoimi dziećmi na tematy będące przedmiotem sporów kulturowych.

 • Uczniów. Uczniowie zainteresowani wyrobieniem sobie własnego zdania pośród sprzecznych stanowisk, argumentów i kontrargumentów mogą znaleźć pomoc w interaktywnej mapie sporów kulturowych – nie tylko w postaci analizy argumentacji, ale także poprzez włączenie się w dyskusje.

Rozwiń Zwiń Zaproszenie do dyskusji

Zapraszamy do dyskusji nad kwestiami będącymi przedmiotem sporów kulturowych.

Kwestie te opisane są w części MAPA SPORÓW KULTUROWYCH w następujący sposób:

 • Sama kwestia sporna jest sformułowana w postaci pytania rozstrzygnięcia i można na nią odpowiedzieć TAK lub NIE.

 • Wyjaśniony jest sens tej kwestii.

 • Wskazane są dwie, alternatywne, sprzeczne odpowiedzi – odpowiedź na TAK i odpowiedź na NIE

 • Do każdej odpowiedzi jest dodany opis tego stanowiska oraz przykłady go ilustrujące – najczęściej z prawa i edukacji

 • Do każdej z tych dwu odpowiedzi – na TAK i na NIE są następnie przyporządkowane argumenty i kontrargumenty.

Opis spornych kwestii ma pomagać we włączeniu się w dyskusję i w jej rzetelnym prowadzeniu. Służy temu kilka elementów:

 • Argumenty i kontrargumenty są przedstawione w ten sposób, że każdy z nich ma tytuł zapisany na widocznym przycisku i opis, który można rozwinąć po kliknięciu w przycisk; można też jednocześnie rozwinąć wszystkie opisy argumentów i kontrargumentów poprzez kliknięcie w przycisk z napisem „Rozwiń”. Pozwala to zarówno na syntetyczne spojrzenie na argumentację wokół danej kwestii, jak i na jej szczegółową analizę.

 • W opisie odpowiedzi, argumentów i kontrargumentów dążyliśmy do tego, aby każda ze stron opisywanych sporów kulturowych zgodziła się na takie przedstawienie ich stanowiska. Zależy nam bowiem na dyskusji, której przedmiotem będzie to, co rzeczywiście twierdzą osoby z obydwu stron sporów kulturowych, a nie to, co strony mogą sobie tylko wyobrażać na temat poglądów oponentów.

 • Opis spornej kwestii jest otwarty, niedokończony. Nie ma z naszej strony rozstrzygnięcia i wskazania odpowiedzi, którą przyjmujemy, jako autorzy portalu.

 • Mapa ma charakter interaktywny, pozwalający na aktywne włączenie się w dyskusję. Pod każdą z kwestii jest podłączony moduł „Disqus” pozwalający na włączenie się w dyskusję. Warunkiem tego włączenia się jest zalogowanie się oraz przestrzeganie zasad prowadzenia tej dyskusji zawartych w Regulaminie portalu.

Zapraszamy do dyskusji!

W imieniu zespołu

dr Zbigniew Barciński

Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN

Rozwiń Zwiń Zaproszenie do współtworzenia

Zapraszamy do współpracy przy rozwoju portalu!

Chcemy, aby portal się rozwijał. Ten rozwój oznacza:

 • uzupełnianie i poszerzenia materiałów już umieszczonych w portalu

 • dodawanie materiałów nowych (przykłady, argumenty, kontrargumenty)

 • dodawanie linków oraz informacji o przydatnych publikacjach

 • poprawianie opisów stanowisk, przykładów, argumentów i kontrargumentów, aby coraz bardziej odpowiadały rzeczywistemu stanowi sporów kulturowych

Zapraszamy do włączenia się w prace nad portalem, nad jego coraz lepszym kształtem. Tak, aby była to coraz lepsza pomoc w wychowaniu w czasie sporów kulturowych.

Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące kształtu materiałów zamieszczonych w portalu prosimy kierować drogą e-mail na adres: biuro@natan.pl

W imieniu zespołu

dr Zbigniew Barciński

Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN

Ikona do góry