Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Regulamin

REGULAMIN PORTALU KONTRARGUMENT.pl
www.kontrargument.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu internetowego KONTRARGUMENT.PL www.kontrargument.pl zwanego dalej Portalem.
 2. Portal ma służyć pomocą w dobrym wychowaniu dzieci i młodzieży w czasie sporów kulturowych.
 3. Portal jest adresowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i uczniów.
 4. Portal jest prowadzony przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN.
 5. Organem założycielskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN z siedzibą w Lublinie ul. Skautów 11 B m 29, 20-055 Lublin.
 6. Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN jest odpowiedzialne za merytoryczny kształt Portalu.
 7. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN jest odpowiedzialne za obsługę formalną i finansową działalności Portalu .
 8. Kontakt ze Stowarzyszeniem oraz Centrum może odbywać się: a) poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: biuro@natan.pl; b) korespondencyjnie pod adresem: ul. Skautów 11 B m 29, 20-055 Lublin;
 9. Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Portalu, a także do formularzy, logotypów należą do Stowarzyszenia Pedagogów NATAN.
 10. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Portalu informacji o swoich szkoleniach oraz publikacjach związanych tematycznie z Portalem.
 11. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Portalu, usługi, warunki świadczenia usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 12. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

KONTRARGUMENT.PL / Portal – serwis internetowy dostępny w domenie www.kontrargument.pl, którego właścicielem i administratorem jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN.

Właściciel i administrator Portalu – właścicielem i administratorem Serwisu jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN. Stowarzyszenie ma siedzibę w Lublinie (20-055 Lublin, ul. Skautów 11 B m 29), nr KRS: 0000281982, NIP 712 306 97 02, REGON: 060260183.

Odpowiedzialność za merytoryczne treści w Portalu – za treści prezentowane w Portalu jest odpowiedzialne Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN; Centrum jest organem Stowarzyszenia Pedagogów NATAN posiadającym akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Użytkownik – osoba fizyczna, która założyła konto w module Disqus umożliwiającym prowadzenie dyskusji w modelu „Mapa sporów kulturowych”.

Usługi – usługi świadczone przez Stowarzyszenie Pedagogów NATAN na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
 1. Właściciel i Administrator Portalu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie usług, w szczególności takich jak:
  • przegląd treści Portalu
  • możliwość udziału w dyskusji za pomocą modułu Disqus
  • bezpłatne pobieranie scenariuszy wraz z materiałami dla nauczyciela oraz pomocami do zajęć
 2. Korzystanie z Portalu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Portalu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Portalu: urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script, program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
V. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Przeglądanie treści Portalu jest dostępne bez ograniczeń dla wszystkich zainteresowanych osób.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem modułu dyskusyjnego Disqus dodanego do Portalu wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem modułu dyskusyjnego Disqus jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest:
  1. rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Portalu) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
  2. podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
  3. wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
  4. propagowanie przemocy i agresji;
  5. propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
  6. rozpowszechnianie treści reklamowych i promocyjnych;
  7. rozpowszechnianie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
  8. rozpowszechnianie materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
  9. naruszanie praw Administratora i Wydawcy Portalu;
  10. umieszczanie linków do innych stron www nie związanych z prowadzeniem merytorycznej dyskusji;
  11. umieszczanie treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
  12. rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych itp.;
  13. rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
  14. rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego;
  15. rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
  16. rozpowszechnianie spamu.
 4. Portal przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. Administrator Portalu apeluje o używanie w dyskusji w module dyskusyjnym Disqus polskich liter przy tworzeniu wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.
 5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania w module dyskusyjnym Disqus wyłącznie treści zgodnych z tematyką komentowanego materiału. Wpisy nie mające charakteru merytorycznej dyskusji nie będą dopuszczane do publikacji przez Administratora Portalu.
 6. Publikowanie w module dyskusyjnym Disqus informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym jest zabronione.
 7. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach w modułu dyskusyjnego Disqus. Administrator Portalu zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.
 8. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem modułu dyskusyjnego Disqus pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Portal przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników.
 9. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem modułu dyskusyjnego Disqus wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego w module dyskusyjnym Disqus, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Administrator Portalu umożliwia prowadzenie dyskusji za pośrednictwem modułu dyskusyjnego Disqus.
 11. Publikowane za pośrednictwem modułu dyskusyjnego Disqus wypowiedzi nie muszą być zgodne z przekonaniami i wartościami Administratora Portalu.
 12. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Administratora Portalu i osób trzecich za zamieszczenie na Portalu wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu.
 13. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator Portalu nie jest zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Portalu. Administrator Portalu zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem modułu dyskusyjnego Disqus, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.
 14. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do ujawnienia dostępnych danych Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika w module dyskusyjnym Disqus.
VI. KONTO W MODULE DYSKUSYJNYM DISQUS
 1. Usługa prowadzenia Konta w module dyskusyjnym Disqus dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
 2. Rejestracja w module dyskusyjnym Disqus następuje zgodnie z zasadami właściciela tego modułu, który to moduł ma charakter zewnętrzny wobec Portalu.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
VII. REKLAMACJE
 1. W razie wystąpienia problemów z działaniem Portalu Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez pocztę e-mail na adres biuro@natan.pl Konieczne jest wtedy opisanie problemu.
 2. Administrator Portalu zobowiązuje się rozwiązać problem najszybciej jak to możliwe.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przy rejestracji konta w module dyskusyjnym Disqus Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 2. Dyskusje w module dyskusyjnym Disqus są prowadzone anonimowo.
 3. Administrator Portalu nie posiada żadnych innych danych osobowych Użytkownika poza adresem e-mail.
 4. Podane przez Użytkowników dane dotyczące adresu e-mail w module dyskusyjnym Disqus Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Portalu zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Lublin, dn. 01.12.2022

Ikona do góry