Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU KONTRARGUMENT.PL

ADMINISTRATOR STRONY

Administratorem portalu Kontrargument.pl https://kontrargument.pl/ jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN z siedzibą w Lublinie ul. Skautów 11 B m 29, 20-055 Lublin, nr KRS: 0000281982, NIP 712 306 97 02, REGON: 060260183.

Portal Kontrargument.pl https://kontrargument.pl/ jest w treści niniejszej Polityki Prywatności nazywany dalej Portalem.

PODSTAWY PRAWNE

Podstawą polityki prywatności i ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników portalu Kontrargument.pl jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN z siedzibą w Lublinie ul. Skautów 11 B m 29, 20-055 Lublin, nr KRS: 0000281982, NIP 712 306 97 02, REGON: 060260183.

W sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się na adres biuro@natan.pl lub pocztą tradycyjną.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Udział w dyskusji wymaga rejestracja konta na Platformie Disqus albo zalogowania się poprzez konta na Facebooku, Twitterze, Google.

Dysponentami danych osobowych związanych z tymi kontami są: Platforma Disqus, Facebook, Twitter, Google.

Portal przetwarza dane osobowe w postaci adresów e-mail podanych przy zapisie na newsletter.

Podania danych osobowych wymaga ponadto prośby o usunięcie wpisu lub złożenie reklamacji.

Przy kontakcie z Administratorem Portalu w związku z zapisem na newsletter, przy zgłaszaniu reklamacji lub prośby o usunięcie wpisu potrzebne jest podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail. Dane są przechowywane do momentu zakończenia sprawy, a następnie archiwizowane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane dane osobowe nie są ujawniane podmiotom trzecim czy innym Użytkownikom.

Administrator Portalu nie podejmuje żadnych działań w kierunku profilowania.

PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie RODO każdy Użytkownik Portalu zgłaszający reklamację lub proszący o usunięcie wpisu ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;

 • uzyskania informacji o celach przetwarzania;

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych.

W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań Administrator w terminie 14 dni od otrzymania żądania – udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem.

Użytkownik Portalu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (ART. 15 RODO)

Użytkownik Portalu ma prawo uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych.

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 16 RODO)

Użytkownik Portalu ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, TZW. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM (ART. 17 RODO)

Użytkownik Portalu ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane;

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator Portalu może w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z podejrzeniem plagiatu. Jeśli taki fakt nastąpi, Użytkownik zostanie o nim poinformowany.

Zażądać usunięcia swoich danych osobowych można pod adresem biuro@natan.pl

PRAWO DO ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 18 RODO)

Użytkownik Portalu ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku Administrator Portalu ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda ograniczenia ich przetwarzania;

 • dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zażądać ograniczenia swoich danych osobowych można pod adresem biuro@natan.pl

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 21 RODO)

Użytkownik Portalu ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych

Zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych można pod adresem biuro@natan.pl

PRAWO DO ŻĄDANIA PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 20 RODO)

Użytkownik Portalu ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.

Zażądać przeniesienia danych osobowych można pod adresem biuro@natan.pl

PRAWO DO COFNIECIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik Portalu ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na podstawie zgody Użytkownika przed jej cofnięciem.

Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych można pod adresem biuro@natan.pl

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Użytkownik Portalu ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

PLIKI COOKIES

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Portalu są używane pliki „cookies”, czyli informacje tekstowe, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Mają one na celu poprawne działanie Portalu.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez Administratora Portalu pliki Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. W szczególności nie jest możliwe poprzez pliki Cookies przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Można samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi, można określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do swojego urządzenia. Ustawienia te można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Lublin 1.12.22

Ikona do góry