Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Spór o płeć

Czy są dwie stałe płci - męska i żeńska?

Rozwiń Zwiń Sens kwestii spornej

Pytanie, czy są dwie stałe płci: męska i żeńska, można wyrazić inaczej: Czy płeć należy rozumieć w oparciu o biologię czy w oparciu o kulturę?

 • Jeśli podstawą rozumienia płci jest biologia to są dwie stałe płci, męska i żeńska i każdy człowiek od momentu poczęcia jest albo mężczyzną albo kobietą.

 • Jeśli zaś podstawą rozumienia płci jest kultura to płeć jest czymś płynnym, zmiennym, a liczba płci jest sprawa otwartą – wychodzi poza ramy dwu stałych (płeć jest rzeczywistością niebinarną czyli nie ograniczoną do liczby dwu). Płeć w rozumieniu kulturowym to inaczej gender.

Kliknij na jedną z odpowiedzi poniżej by wyświetlić argumenty i kontrargumenty

Tak! Istnieją dwie stałe płci – męska i żeńska

Rozwiń Zwiń Opis stanowiska

Płeć to rzeczywistość zakorzeniona w biologii. Płeć w tym rozumieniu:

 • może być jedna z dwu: męska i żeńska

 • to coś obiektywnego

 • to coś, co mamy z urodzenia

 • to coś stałego, niezmiennego

 • to kwestia biologii, genetyki

 • to źródło płodności

 • jest dana i zadana

 • w pewnych aspektach jest dynamiczna

Rozwój tożsamości płciowej polega na akceptacji własnej płci.

Rozwiń Zwiń Przykład w prawie

Fundamentem polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego jest przyjęcie istnienia dwu płci: męskiej i żeńskiej. Przykładem mogą tu być określenia: „Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła” (art. 61) czy „Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa (...) domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki” (art. 62)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf

W 2015 w polskim Sejmie i Senacie przyjęto ustawę o „uzgodnieniu płci” (druk sejmowy 1469). „Tożsamość płciową” określono tam jako „utrwalone, intensywnie odczuwane doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości, która odpowiada lub nie płci metrykalnej” (art. 2).

Ustawa została zawetowana prezydenta Dudę. Odrzucenie tego projektu ustawy oznacza, że w Polsce według prawa istnieją dwie płci: męska i żeńska.

https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1469

Rozwiń Zwiń Przykład w edukacji

W programie Wędrując ku dorosłości realizowanym podczas zajęć z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie płeć jest rozumiana w oparciu o biologię, jako dwie stałe możliwości istnienia człowieka: jako mężczyzny i jako kobiety. Prawidłowy rozwój w obszarze płci polega na identyfikacji z własną płcią, na jej akceptacji. Świadczą o tym następujące fragmenty tego podręcznika: „Prawidłowa identyfikacja z własną płcią”, „Potrzeba akceptacji własnej płciowości”, „Utożsamienie się z własną płcią”, „Lekcja dla dziewcząt: Już się zmieniam, staję się kobietą”, „Lekcja dla chłopców: Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną”, „Komplementarność kobiety i mężczyzny”.

Wędrując ku dorosłości

Argumenty Rozwiń

Kontrargumenty Rozwiń

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z biologii

Kobiety i mężczyźni różnią się cechami płciowymi – trzeciorzędne cechy płciowe o charakterze zewnętrznym umożliwiają rozpoznanie płci od razu po porodzie dziecka. Kobiety posiadają pochwę, mężczyźni penisa. Kobieta to ta osoba, która może nosić w swoim ciele dziecko i je urodzić. Mężczyzna to ta osoba, która może być ojcem dziecka.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z istnienia osób wykraczających poza biologię

Płeć powinna być określana przez „trwałe odczucie” a nie przez trzeciorzędne cechy płciowe. A to „trwale odczucie” tożsamości płciowej może się różnić od płci biologicznej zapisanej w metryce. Istnieją „kobiety z penisem”, „mężczyźni z waginą”.

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z genetyki

Genetyka wskazuje na dwie płcie – męską i żeńską. Każda komórka w ciele jest nacechowana jedną z dwu płci – albo męską albo żeńską.

„Wyznaczona przez naturę przynależność do określonej płci męskiej bądź żeńskiej jest kluczowym elementem charakteryzującym tożsamość
każdego człowieka” (A. Midro).

A. Midro, Seksom - czynniki determinujące różnice płci u człowieka,
w: GENDER -projekt nowego człowieka,
red. B. Białecka, J. Kowalski, W. Miedziak, Poznań 2020

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z kultury

Ważniejsza od biologii i genetyki jest wewnętrzna identyfikacja płciowa. A ta może przekraczać ramy biologii, bo płeć to sprawa kulturowa. Człowiek poprzez kulturę na różne sposoby przekracza biologię.

J. Butler, Uwikłani w płeć, Warszawa 2007

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z powszechnego doświadczenia ludzkości

Inaczej na zabawki reagują dziewczynki inaczej chłopcy. Wielokrotnie zaobserwowano to już u niemowlaków.

Wiele badań wskazuje na różnice między kobietami a mężczyznami

Płeć nie może być zatem efektem kulturowego i społecznego wpływu.

A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu, Warszawa 1993

O badaniach psychologicznych nt. płci opowiada film Gender paradox
https://www.youtube.com/watch?v=5oGL7njQwrg

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Ze stereotypów i uprzedzeń badaczy

Wiele badań na temat psychologii mężczyzn i kobiet opartych jest na z góry przyjętych założeniach o różnicach między płciami. To nie są wnioski z analizy rzeczywistości, to są z góry przyjęte tezy i pod katem tych tez są dobierane tylko te materiały z badań, które są z tą tezą zgodne.

Krytykę książki Płeć mózgu z pozycji genderowych można znaleźć w: Encyklopedia gender, praca zbiorowa, Warszawa 2014

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z prawa

Wzorce prawne wskazują na dwie płcie – męską i żeńską. System prawa jest zbudowany na przyjęciu istnienia dwu płci (np. prawo rodzinne, prawo spadkowe).

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z prawa jako opresji kulturowej

Dotychczasowe prawo utrwala stereotypy, dyskryminacje i zniewolenie. To prawo trzeba zmienić.

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z powszechnej praktyki podziału na płeć męską i żeńską

W wielu obszarach życia społecznego istnieje podział na dwie płcie: język, formy grzecznościowe, rozumienie praw kobiet, parytety w polityce i zatrudnieniu, toalety, szatnie, prysznice, zawody sportowe, szpitale (oddziały), wiek emerytalny, więzienia, linie produktów adresowane do kobiet (np. kosmetyki, podpaski) i linie produktów adresowanych tylko do mężczyzn.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z obietnicy lepszego świata

Podział na płeć męską i żeńską to zniewolenie. Zniesienie tego podziału da ludziom wolność ekspresji własnej, a nie narzuconej społecznie, tożsamości seksualnej.

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z języka

Podstawą gramatyki we wszystkich językach jest podział na płeć żeńską i męską.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z konieczności stworzenia nowego języka

Trzeba tworzyć język, który będzie odpowiadał nowemu rozumieniu płci – język neutralny płciowo.

Przykłady:

 • „Sklep dla kobiet wyrzucił niebinarne klientko. Obsługa oceniła po wyglądzie, że to mężczyzna”

 • „Nastolatko odwiedziło salon w towarzystwie przyjacielcze”.

 • „Powiedziałxm jex, że jex lubię”

https://vibez.pl/wydarzenia/sklep-dla-kobiet-wyrzucil-niebinarne-klientko-obsluga-ocenila-po-wygladzie-ze-to-mezczyzna-6758508144740960a

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z religii

Wzorce religijne wskazują na dwie płcie – męską i żeńską. W judaizmie i chrześcijaństwie podział na dwie płci jest jednym z elementów stwórczego zamysłu Boga: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” (Księga Rodzaju 1,27).

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z religii jako źródła stereotypów i zniewolenia

Wzorce religijne są jednym z elementów kulturowego wymuszania podziału na dwie płci. W imię wolności człowieka trzeba to odrzucić.

Nie! Płci są płynne i jest ich wiele

Rozwiń Zwiń Opis stanowiska

Płeć to rzeczywistość zakorzeniona w kulturze. Jest konstruktem kulturowym, czymś wytworzonym przez społeczeństwo.

Płeć w tym rozumieniu to:

 • coś niebinarnego (wychodzącego poza dwie możliwości) – płci jest wiele

 • coś subiektywnego – trwałe odczucie

 • coś płynnego, zmiennego

 • jest czystą kartą – nie ma nic danego

 • jest dynamiczna we wszystkich aspektach

 • kwestia psychologii

 • coś, co nie ma związku z płodnością

Według tego sposobu rozumienia kobiecość i męskość to efekt społecznego urabiania, a rozwój w obszarze tożsamości płciowej polega na wyborze płci (genderu).

Jedna z list zawiera 56 płci (genderów). Oto jej fragment:

 • agender

 • androgyne

 • androgynous

 • bigender

 • cis – cisgender

 • cis female

 • cis male

 • cis man

 • cis woman

 • cisgender female

 • cisgender male

 • cisgender man

 • cisgender woman

 • gender questioning

 • female to male

 • ftm

 • gender fluid

 • gender nonconforming

 • neither

 • gender variant

 • genderqueer

 • mtf

 • intersex

 • male to female

 • neutrois

 • non-binary

 • other

 • pangender

 • trans – trans*

 • trans person

 • trans female

 • trans* female

 • trans male (...)”

https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/internet/gender-juz-na-facebooku-wybierz-sobie-jedna-z-56-plci-pelna-lista-oraz-instrukcja-jak/0nxn3mn

Rozwiń Zwiń Przykład w prawie

Na świecie jest 20 państw, których prawo nie wiąże zmiany płci z wymogami procedur medycznych i terapii hormonalnej. Np. Szwajcarzy od 1.01.2022 mogą legalnie skorygować płeć podczas jednej wizyty w urzędzie stanu cywilnego.

https://tvn24.pl/swiat/szwajcaria-zmienia-prawo-dotyczace-formalnej-zmiany-plci-5539965

Rozwiń Zwiń Przykład w edukacji

W dokumencie Standardy edukacji seksualnej w Europie firmowanym przez WHO i BzgA zawarte są między innymi takie zalecenia:

 • „Umacnianie własnej tożsamości płciowej” [wiek 4-6]

 • „Pozytywne podejście do własnej tożsamości płciowej” [wiek 4-6]

 • „Różnice pomiędzy tożsamością płciową i płcią biologiczną” [wiek 9-12]

W tekście polskim zalecenia te mogą być interpretowane jako zachęta do wzmacniania poczucia własnej kobiecości u dziewcząt i własnej męskości u chłopców. Jednak w tekście angielskim tego dokumentu nie ma mowy o tożsamości płciowej, ale o tożsamości genderowej – a to jest zasadnicza różnica. W języku angielskim zalecenia te brzmią następująco:

 • „Consolidate their gender identity” [4-6]

 • „A positive gender identity” [4-6]

 • „Differences between gender identity and biological sex” [9-12]

Tekst angielski Standardów WHO – inaczej niż polskie tłumaczenie - wskazuje jednoznacznie na obecną w tym dokumencie genderową (kulturową) koncepcję płci. To właśnie ta koncepcja płci ma być przekazywana dzieciom.

https://www.academia.edu/37962100/WHO_BzgA_Standards_polnisch

Argumenty Rozwiń

Kontrargumenty Rozwiń

Argumenty

Rozwiń Zwiń Ze zmienności kulturowych wzorów kobiet i mężczyzn

W różnych kulturach i epokach bycie kobietą i bycie mężczyzną jest inaczej rozumiane. Te różnice wskazują, że płeć jest sprawą kulturową, że kobieta i mężczyzna to konstrukty kulturowe.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z faktu, że są to wzorce kulturowe kobiet i mężczyzn

Wzorce kulturowe kobiet i mężczyzn obecne w kulturach się różnią. Różni się wzorzec rzymskiej matrony od wzorca z kręgu kultury niemieckiej „Kinder, kuche und kirche” czy od wzorca emancypantek z XIX wieku. Różni się wzorzec rycerza w czasach średniowiecza od wzorca macho w kulturach latynoamerykańskich czy od wzorca dżentelmena w XIX-wiecznej Wielskiej Brytanii. Tym co pozostaje niezmienne to fakt, że są to wzory kulturowe kobiet i mężczyzn właśnie.

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z istnienia ludzi, którzy nie pasują do podziału na kobiety i mężczyzn

„Na świecie istnieją ludzie, którzy nie pasują do podziału na kobiety i mężczyzn”
(R. Ziemińska)

R. Ziemińska, Teoria feministyczna a niebinarne pojęcie płci
http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/R_Zieminska_Teoria_feministyczna_a_niebinarne_pojecie_plci.pdf

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z możliwości zaburzeń chorobowych lub braku prawidłowej identyfikacji z własna płcią

Trzeba pamiętać, że istnieją zjawiska chorobowe związane z płcią oraz przypadki braku identyfikacji z własną płcią. To jest lepsze wyjaśnienie tego typu faktów niż odrzucanie podziału ludzi na mężczyzn i kobiety.

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z doświadczenia płci jako zniewolenia

Są osoby, które odczuwają swoją płeć biologiczną jako zniewolenie. Możliwość samookreślenia płci jest dla nich wyzwoleniem, doświadczeniem wolności.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z nieuprawnionego uogólnienia

Pewna liczba przypadków odczuwania płci męskiej i żeńskiej jako zniewolenia nie uprawnia do formułowania tezy, że płeć ma taki właśnie charakter. Przypadki te można interpretować jako nieakceptację własnej płci, która wyraża się w takim właśnie odczuciu.

Większość osób akceptuje własną płeć biologiczną.

Rozwiń Zwiń Z marksistowskiego źródła tezy o płci jako zniewoleniu

Źródłem tego typu myślenia jest nałożenie na płeć schematu ideologii marksistowskiej. Wedle tego schematu istotą rzeczywistości społecznej jest ucisk i zniewolenie, od których ludzi trzeba uwalniać. Dla Marksa i Engelsa to uwolnienie odnosiło się do sfery ekonomicznej. Dla współczesnych ideologów dotyczy to płci. Przykładem tego zjawiska mogą być marksistowskie kalki myślowe w pracy S. de Beauvoir Druga płeć. Praca ta jest ważnym dziełem dla genderowej koncepcji płci.

K. Petryszak, Ogród Eden na wschodzie, czyli materializm dialektyczny w Drugiej płci autorstwa Simone de Beauvoir, Kraków 2018.

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z rosnącej popularności genderowej koncepcji płci

Coraz więcej osób przyjmuje genderowe rozumienie płci. Coraz więcej osób publicznych zwraca się do innych według ich samookreślenia płciowego. Coraz więcej państw dopuszcza prawne możliwości innej płci niż tylko żeńska i męska.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z likwidacji instytucji opierających działalność na genderowej koncepcji płci

Pojawiają się sygnały działaniach powstrzymujących rozszerzanie się idei genderowych.

W Wielkiej Brytanii zamknięto Tavistock Clinic, największą na świecie klinikę zajmującą się "leczeniem" problemów płciowości dzieci, która zmagała się z ogromną ilością pozwów i skarg ze strony rodzin pacjentów.

https://www.hli.org.pl/pl/newsy/7502-jak-swinki-morskie-zamknieto-klinike-tavistock-w-londynie-gdzie-zmieniano-dzieciom-plec.html

Między innymi w związku z tym faktem Brytyjska Służba Zdrowia (NHS) opublikowała nowe wytyczne dotyczące "leczenia" dzieci z dysforią płciową. Okazuje się bowiem, że w większości przypadków niespójność płci jest jedynie fazą przejściową, nie utrzymuje się w okresie dojrzewania, a społeczne i medyczne procedery stosowane u najmłodszych pacjentów, mają poważny wpływ na ich zdrowie psychiczne.

https://deon.pl/swiat/zmiana-plci-u-dzieci-brytyjska-sluzba-zdrowia-wprowadza-nowe-wytyczne,2325194

Rozwiń Zwiń Z powrotów do płci naturalnej przez osoby, które przyjęły identyfikację genderową

Coraz więcej osób, które identyfikowały się niezgodnie ze swoją płcią biologiczną wraca po kilku latach do swej płci biologicznej. Identyfikacja genderowa nie rozwiązała bowiem ich dotychczasowych problemów, a wręcz przysporzyła problemów nowych i większych. Przykładem może być historia Chloe Cole, która „pozwała lekarzy, którzy w przeszłości rozpoczęli u niej proces zmiany płci. 18-latka, która obecnie głośno mówi o niebezpieczeństwach związanych z kontrowersyjnym "leczeniem" dysforii płciowej, oskarża lekarzy o brak dostatecznej informacji o skutkach ubocznych zmiany płci, a także to, że proceder był przeprowadzany, gdy była osobą nieletnią”.

https://deon.pl/kosciol/okaleczono-jej-cialo-spowolniono-rozwoj-chloe-cole-pozwala-lekarzy-ktorzy-zmieniali-jej-plec,2336435

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z uznania w świecie nauki

Autorką koncepcji płci rozumianej genderowo jest J. Butler, naukowiec światowej sławy, uhonorowana wieloma nagrodami przyznawanymi w świecie nauki. Jej prace np. Gender trouble (Uwikłani w płeć) są uznawane za wielkie osiągniecie naukowe.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z krytyki metodologii prac teorii gender

Prof. M. Rosiak przeprowadził analizę metodologiczną i logiczną książki J. Butler Gender trouble (kluczowa publikacja teorii gender). Wynika z niej, że J. Butler

 • nie uzasadnia swoich tez na temat płci kulturowej,

 • nie konfrontuje swoich teorii z genetyką,

 • nie argumentuje swoich tez, ale je tylko powtarza,

 • nie opiera tych tez na żadnych podstawach empirycznych, obiektywnych i sprawdzalnych.

Wykład prof. M. Rosiaka "Gender Trouble" Judith Butler w świetle logiki i metodologii
https://www.youtube.com/watch?v=oxDeq9Wtk5g

Rozwiń Zwiń Z zaburzenia relacji w rodzinie – jako skutku teorii gender

Przyjęcie genderowej koncepcji płci, coraz bardziej popularnej, zaburza wzajemne relacje w rodzinie. Przykłady tych zaburzeń widać w następujących fragmentach przekazów medialnych:

Fragment wywiadu Anny Grodzkiej:

„– Trudno było się przyznać synowi?

- Bardzo […] mówi do mnie „Aniu” lub „Dede”, jak kiedyś. […]

To bardzo skomplikowane. Bo kim ja jestem dla swojego syna? Matką czy ojcem? Matką nie, bo on ma przecież matkę. Ojcem też trudno mnie nazwać, chociaż go spłodziłam”

https://viva.pl/ludzie/newsy/anna-grodzka-2020-pierwsza-transplciowa-posel-jak-dzisiaj-wyglada-jej-zycie-129414-r1/

„W papierach będzie funkcjonować jako ojciec, w domu - jako druga mama. (...) Kasia Gauza jeszcze niedawno była Michałem. Otoczenie nigdy nie miało z tym problemu, teraz natomiast kłopot się pojawia - wkrótce jej dziewczyna urodzi ich dziecko. Chciane i wyczekane. Kasia wciąż jest biologicznie mężczyzną i tak samo funkcjonuje w papierach. Będzie więc ojcem.

https://kobieta.wp.pl/w-papierach-bedzie-funkcjonowac-jako-ojciec-w-domu-jako-druga-mama-wywiad-z-kasia-gauza-6288150042429057a#

Rozwiń Zwiń Z problemów ze sprawiedliwością w kobiecym sporcie – jako skutku teorii gender

M. Navratilova, zaangażowana przez lata w działania środowisk LGBT, została ostatnio uznana za „transfobkę”, bo uznała, że kobiety są dyskryminowane w sporcie przez męskich transseksualistów: „… według niej transseksualne zawodniczki mają przewagę nad pozostałymi rywalkami, co uważa za oszustwo”.

https://sport.onet.pl/ofsajd/martina-navratilova-wyrzucona-z-organizacji-walczacej-z-homofobia-i-transfobia/3ncctn5

Rozwiń Zwiń Z zagrożenia bezpieczeństwa w kobiecych ośrodkach – jako skutku teorii gender

Vancouver Rape Relief and Women's Shelter, najstarsze w Kanadzie centrum kryzysowe dla ofiar gwałtu (prowadzone przez feministyczny kolektyw proaborcyjny) straciło środki publiczne z powodu odmowy rozszerzenia swoich usług na transseksualnych mężczyzn uznających się za kobiety.

https://bialykruk.pl/wydarzenia/osrodek-pomocy-ofiarom-gwaltu-stracil-subwencje-bo-nie-uznaje-osob-transplciowych

Rozwiń Zwiń Z zagrożenia bezpieczeństwa uczennic w szkole – jako skutku teorii gender

Możliwość wyboru toalety w szkole według zasady indywidualnej identyfikacji płciowej stwarza zagrożenie dla dziewcząt ze strony chłopców określających się jako dziewczyny. W USA w jednej ze szkół miał miejsce gwałt w damskiej toalecie. Jego sprawcą był biologiczny chłopiec, który identyfikował się jako dziewczyna i korzystał z damskich toalet.

https://www.stefczyk.info/2021/10/13/ojciec-15-latki-twierdzi-ze-szkola-chciala-wyciszyc-gwalt-na-jego-corce-bo-dopuscil-sie-go-uczen-lgbt/

Rozwiń Zwiń Z likwidacji pojęcia „kobieta” – jako skutku teorii gender

Genderowe (kulturowe) rozumienie płci, coraz bardziej popularne, prowadzi do likwidacji pojęcia kobiety:

 • Jeśli kobietą jest osoba, która się tak właśnie identyfikuje – to o kogo chodzi w walce o prawa kobiet? O czyje prawa chodzi, kiedy jest mowa o prawach kobiet? O prawa kobiet biologicznych? O prawa „kobiet kulturowych”, urodzonych jako mężczyźni?

 • Jeśli każdy może się identyfikować jako kobieta to niemożliwe jest określenie na czym ma polegać „walka z przemocą wobec kobiet”.

 • O. Tokarczuk, skądinąd życzliwa wobec idei genderowych, swoją przedmowę do książki J. Butler Uwikłani w płeć zatytułowała Kobieta nie istnieje. Napisała w tej przedmowie m.in. tak: „Reperkusje tak rozumianej płci są bardzo istotne. Skoro „kobieta” nie istnieje, skoro jest zaledwie pustym znakiem, to jak rozumieć emancypacyjne dążenia feminizmu – co feminizm ma wyzwalać (…)?”

 • Równość płci rozumianych w sensie kulturowym (ang. gender equality) nie oznacza równości mężczyzn i kobiet, ale równość wszystkich płci (genderów), których może być 56, albo ponad 100 czy nawet ponad 200 (istnieją takie listy genderowo rozumianych płci)

 • Z perspektywy płci rozumianej kulturowo nie do przyjęcia jest też określenie „kobieta w ciąży”. Należy mówić „osoba w ciąży”, bo w ciąży może być osoba, która aktualnie czuje się mężczyzną.

O. Tokarczuk, Kobieta nie istnieje,
w:
J. Butler Uwikłani w płeć, Warszawa 2008, s. 9

Rozwiń Zwiń Z cenzury zamiast polemiki

Nauka to rzeczowa polemika a nie cenzura i eliminacja z debaty. Kręgi akademickie często jednak nie podejmują merytorycznej i wolnej dyskusji na temat różnych koncepcji płci uznając, że zwolenników koncepcji płci opartej na zakorzenieniu biologicznym należy usuwać z uczelni wyższych. Książki krytyczne wobec koncepcji gender są usuwane z oferty księgarń – szczególnie tych największych pod zarzutem „obraźliwych treści|”. Fakt, że komuś może być przykro nie jest jednak argumentem naukowym.

Amazon usunął książki krytyczne wobec idei gender:

 • Marii Keffler „Desist, Detrans, & Detox: Getting Your Child Out of the Gender Cult”

 • Ryan`a T. Anderson`a, „When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment”

https://dorzeczy.pl/kultura/179611/amazon-usuwa-ksiazki-krytykujace-ideologie-gender.html [dostęp 10.05.21]

https://wpolityce.pl/swiat/547416-amazon-zawiesza-sprzedaz-ksiazek-krytykujacych-gender [dostęp 10.05.21]

Rozwiń Zwiń Z logicznej sprzeczności między ideą płynnej płci a ideą wrodzonej „orientacji seksualnej”

Pod genderową koncepcją płci kryją się sprzeczności logiczne. Płeć jest czymś głębszym i bardziej pierwotnym w człowieku niż skłonności seksualne. Tymczasem płeć miałaby być płynna i zmienna, a homoseksualne skłonności seksualne miałyby być „wrodzone”, stałe i „niepłynne”. Są to tezy sprzeczne.

Z tej perspektywy przyczyną rosnącej popularności genderowej koncepcji płci nie racjonalna jej ocena, ale moda wzmacniana promocją medialną.

Rozwiń Zwiń Ze słabości logicznej argumentu z autorytetu

Uznanie w świecie nauki to odmiana argumentu a autorytetu. Samo w sobie takie uznanie nie przesadza prawdziwości danej teorii. Było wiele teorii naukowych, które cieszyły się wielkim uznaniem, a obecnie uznawane są za fałszywe.

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z niewiedzy przeciwników genderowej koncepcji płci

Ci, którzy krytykują genderową koncepcję płci są niedouczeni, nie znają najnowszych prac naukowych. Powinni uzupełnić braki swej wiedzy.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z niewiedzy zwolenników genderowej koncepcji płci

„Christiane Nüsslein-Volhard, która w 1995 roku została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, udzieliła wywiadu feministycznemu magazynowi EMMA. W rozmowie poruszono sprawę mody na transseksualizm. Zdaniem Nüsslein-Volhard nie ma mowy o istnieniu niezliczonej liczby płci. Wszystkie ssaki mają dwie płcie, a człowiek jest ssakiem – powiedziała. Jest jedna płeć, która produkuje jaja, ma dwa chromosomy X. To się nazywa samica. I jest druga, która produkuje plemniki, ma chromosom X i Y. To się nazywa samiec – wytłumaczyła. Noblistkę dopytywano o to, czy ludzie mogą zmienić płeć biologiczną. Odparła zdecydowanie: - To nonsens! To myślenie życzeniowe. Są ludzie, którzy chcą zmienić swoją płeć, ale nie mogą tego zrobić (…) Ludzie zachowują swoją płeć przez całe życie”.

https://wpolityce.pl/swiat/612354-niemiecka-noblistka-czlowiek-ma-tylko-dwie-plcie

„Jak podkreśliła Nüsslein-Volhard, to jak ktoś się czuje, może być zmienione przez okoliczności społeczne i psychologiczne. – Ale nie płeć biologiczna. To jest zupełnie bezdyskusyjne (…) Pomysł, że można dowolnie zmieniać płeć, to myślenie czysto życzeniowe. Biorąc hormony, na przykład, dziewczyna może uzyskać głębszy głos i wzrost brody, ale chromosomy pozostają takie same przez całe życie – zwróciła uwagę”.

https://www.tysol.pl/a89794-prof-christiane-n-sslein-volhard-laureatka-nagrody-nobla-teoria-ze-plec-jest-tylko-konstruktem-spolecznym-jest-nonsensem

Argumenty

Rozwiń Zwiń Ze standardów cywilizowanych krajów świata

W coraz większej ilości krajów obywatele mają możliwość wpisywania do oficjalnych dokumentów opcji „inne” a nie tylko mężczyzna lub kobieta. Tak jest np. w Niemczech.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Ze słabości logicznej argumentu z autorytetu

Wskazanie na kraje, które mają stać na wyższym stopniu rozwoju cywilizacji jest typowym argumentem z autorytetu. Taki argument ma znaczenie perswazyjne, ale wartości logicznej nie ma. Wskazuje tylko, że warto bliżej przyjrzeć się argumentacji jaka za danym poglądem stoi.

Rozwiń Zwiń Z różnych obszarów rozwoju w danym kraju

Kraj, który pod pewnym względem może stać faktycznie wyżej niż inne kraje, pod innym względem może stać niżej. Nie można przenosić np. oceny rozwoju gospodarczego i bogactwa społeczeństwa na stan poziom obyczajów i moralności. Jest to nieuprawnione uogólnienie.

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z transfobii oponentów

Stanowisko, że są dwie płci: żeńska i męska i odrzucenie płynnego i subiektywnego pojęcia płci to „transfobia”. Transfobię należy leczyć. Jest to także mowa nienawiści, którą należy karać.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z braku wartości logicznej argumentu ad personam

Zarzut transfobii to zarzut fobii czyli nerwicowego lęku przed „osobami trans”, które wychodzą poza dwupunktowy schemat: kobieta albo mężczyzna. Zarzut transfobii z góry zakłada, że najmniejsza krytyka czy niezgoda nie może mieć z tej perspektywy racjonalnych uzasadnień, ale zawsze jest tylko i wyłącznie reakcją lękową, nerwicową. Nie dopuszcza się tu możliwości jakiekolwiek krytycyzmu, jakiekolwiek niezgody z tezami środowisk LGBT. Kwestią sporną nie jest jednak, jakie uczucia drzemią w oponentach wobec tez środowisk LGBT, ale to, czy w swoich zarzutach mają oni rację.

Jest to próba zdyskredytowania oponentów bez odnoszenia się do merytorycznej argumentacji oraz próba uniku uzasadnienia swojego stanowiska. W ten sposób zarzut transfobii likwiduje możliwość jakiejkolwiek dyskusji w oparciu o starcie racjonalnych argumentów.

Słowo „transfobia” przypisuje nerwicowy lęk osobom o innych poglądach – co spełnia kryteria „mowy nienawiści”.

Jest to typowy argument ad personam – bez wartości logicznej, argument niszczący racjonalną dyskusję.

Ikona do góry